FUTU-RES Košice 2013

Při příležitosti oslav 15. výročí založení Fakulty umění Technické univerzity v Košicích a oslav Košice 2013 – Evropské hlavní město kultury, byla ve dnech 2. – 4. 10. 2013 uspořádána Mezinárodní vědecká a umělecká konference FUTU – RES, které jsem měl příležitost se zúčastnit i vlastním konferenčním příspěvkem.

FUTU - RES, Košice 2013

FUTU – RES, Kulturpark Košice 2013

Můj teoretický příspěvek k tématu Prostor, světlo a tvar byl publikován ve sborníku konference níže je k dispozici ke stažení v PDF.

Program konference FUTU – RES 2013 [.pdf]

Abstrakt

Následující článek popisuje metodu struktivně – taktilního modelování, která má na Fakultě architektry v Brně dlouholetou tradici. Moje technika staví na této tradici a čerpá inspiraci v japonském umění Origami a Kirigami. Spíše než oslavou krásných forem se však struktivně – taktilní tvůrčí proces zaměřuje na studium tektoniky a informovaného architektonického navrhování. Tato technika nachází svoje praktické uplatnění při studentské tvorbě funkčních prototypů závěsných svítidel, jejichž geometrická koncepce je odvozena z výsledků vysledovaných v procesu tvarování papírových struktur.

Klíčová slova: architektura, konstrukce, prostor, světlo, tvar.

Abstract

The following article describes the structive – tactile modeling method which has long been a tradition at the Faculty of Architecture in Brno. My technique builds on this tradition, taking inspiration in the Japanese arts of origami and kirigami. But rather than being a celebration of beautiful forms, structive – tactile generation focuses on the study of tectonics and informed architectural design. The technique finds its practical application in the students‘ creation of functional pendant light prototypes whose geometric conception is derived from observations generated during the paper modeling process.

Text příspěvku ke stažení [.PDF]

PALACKÝ, J. Prostor, světlo a tvar. In Zborník přednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU- RES.Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013. s. 34-41. ISBN: 978-80-553-1578- 2.

Advertisement