FUTU-RES Košice 2013

Při příležitosti oslav 15. výročí založení Fakulty umění Technické univerzity v Košicích a oslav Košice 2013 – Evropské hlavní město kultury, byla ve dnech 2. – 4. 10. 2013 uspořádána Mezinárodní vědecká a umělecká konference FUTU – RES, které jsem měl příležitost se zúčastnit i vlastním konferenčním příspěvkem.

FUTU - RES, Košice 2013

FUTU – RES, Kulturpark Košice 2013

Můj teoretický příspěvek k tématu Prostor, světlo a tvar byl publikován ve sborníku konference níže je k dispozici ke stažení v PDF.

Program konference FUTU – RES 2013 [.pdf]

Abstrakt

Následující článek popisuje metodu struktivně – taktilního modelování, která má na Fakultě architektry v Brně dlouholetou tradici. Moje technika staví na této tradici a čerpá inspiraci v japonském umění Origami a Kirigami. Spíše než oslavou krásných forem se však struktivně – taktilní tvůrčí proces zaměřuje na studium tektoniky a informovaného architektonického navrhování. Tato technika nachází svoje praktické uplatnění při studentské tvorbě funkčních prototypů závěsných svítidel, jejichž geometrická koncepce je odvozena z výsledků vysledovaných v procesu tvarování papírových struktur.

Klíčová slova: architektura, konstrukce, prostor, světlo, tvar.

Abstract

The following article describes the structive – tactile modeling method which has long been a tradition at the Faculty of Architecture in Brno. My technique builds on this tradition, taking inspiration in the Japanese arts of origami and kirigami. But rather than being a celebration of beautiful forms, structive – tactile generation focuses on the study of tectonics and informed architectural design. The technique finds its practical application in the students‘ creation of functional pendant light prototypes whose geometric conception is derived from observations generated during the paper modeling process.

Text příspěvku ke stažení [.PDF]

PALACKÝ, J. Prostor, světlo a tvar. In Zborník přednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU- RES.Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013. s. 34-41. ISBN: 978-80-553-1578- 2.

Advertisement

Přednáška Fold it! na ETSAM – Lecture Fold it! at ETSAM

Poslední květnový týden v roce 2013 jsem na pozvání svých kolegů z CoLaboratorio navštívil jejich pracoviště na vynikající španělské škole architektury ETSA Madrid. Naše setkání bylo završeno mojí přednáškou 28. května 2013 večer. Přednášku s názvem Fold it! navštívilo přibližně sto španělských studentů a několik profesorů.

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

Podtitulem přednášky byl výčet prostorových operací, prováděných při tvarování papíru, na příkladech aplikovaných výstupů našeho studia při tvorbě prostorových architektonických struktur a při bezprostředním zkoumání jejich vlastností:
touch it, feel it, hold it, bend it twist it, tear it, cut it, wrinkle it, drape it, crease it, corrugate it, curl it, save it for later, reuse it, multiply it, rotate it scale it & eventually also glue it. (Vizoviti, 2003)

Po přednášce a diskusi následovalo neformální setkání s profesory ETSAM v domě Fredericka Coopera (děkana PUCP v Limě), kterého se tradičně účastní zlatá generace španělských architektů a také José Rafael Moneo, letos zastoupený paní Belén (jeho dcerou).

Následující den, při krátké návštěvě města mne oslovily několikařadé bulváry platanů v Paseo de Recoletos a Paseo del Prado současně s velkolepým stejnojemnným muzeem a novou extenzí od architekta Rafaela Monea, vystavěnou v letech 2001-2008 v sousedství monumentálního kláštera San Jerónimo el Real.

Jednoduše úchvatné bylo i ve vzduchu se vznášející a abstraktně působící Caixa Forum (muzeum a kulturní centrum), které společně s vertikální zahradou (navrženou Patrickem Blancem) uzavírají piazzettu na Paseo del Prado.

A na závěr jsem si připomněl svůj pobyt v Bilbau (VELUX Daylight Symposium, 2007) tradiční zeleninovou polévkou v nedaleké restauraci Las Cuatro Fuentes na Calle de la Alameda.

Last week of May 2013 I was invited by my colleagues from CoLaboratorio ETASM to visit their studio at the excellent Spanish school of architecture in Madrid. Our meeting was complemented by my evening lecture on May 28, 2013. The lecture entitled Fold it! was attended by nearly one hundred Spanish students and several professors.

The subtitle of the lecture named a number of spatial operations conducted at the forming of paper, presented on a number of examples of applied outcomes of our research and creation of spatial architectonic structures and immediate investigation of their properties: touch it, feel it, hold it, bend it twist it, tear it, cut it, wrinkle it, drape it, crease it, corrugate it, curl it, save it for later, reuse it, multiply it, rotate it scale it & eventually also glue it. (Vizoviti, 2003)

The lecture and discussion were followed by an informal meeting with professors of ETSAM in the house of Frederick Cooper (Dean of PUCP in Lima), which has traditionally involved golden generation of Spanish architects and also José Rafael Moneo, this year represented by Ms Belén (Rafael Moneo’s daughter).

The following day, during a brief visit to the historic city, I was approached by dignified alleys of plane trees on Paseo de Recoletos and Paseo del Prado, with a spectacular homonymous museum and its new extension designed by architect Rafael Moneo, built in 2001-2008 in the vicinity of the monumental Monastery of San Jerónimo el Real.

Simply breathtaking was the air hovering and abstract Caixa Forum (Museum and Cultural Center), that together with a vertical garden (designed by Patrick Blanc) concludes a piazzetta on Paseo del Prado.

And finally a vegetable soup served in a nearby traditional restaurant Las Cuatro Fuentes on Calle de la Alameda reminded me of my stay in Bilbao at the VELUX Daylight Symposium in 2007.