Urban kit / (re)claim the city

V závěru roku 2014 jsme připravili k publikaci knihu s názvem Urban kit / (re)claim the city, s podtitulem Specifické postupy v procesu navrhování objektů generované propojením tématu taktického urbanismu a origamické architektury. Kniha shrnuje poznatky výzkumu zaměřeného na propojení strategického plánování a origamické architektury, kterému jsme se věnovali na Ústavu teorie FA VUT v Brně v roce 2014.

team

Na předmětu výzkumu a na vydání knihy se spolupodíleli autoři Jiří Palacký, Pavel Stříteský a Jakub Novák.  O tomto zajímavém propojení oborů architektury, urbanismu a designu se můžete dočíst více v elektronické verzi knihy. Publikace byla vytvořena v rámci Individuálního rozvojového projektu 2014, RP9042100502.

At the end of 2014, we have prepared for publication a book titled Urban kit / (re)claim the city, with the subtitle Specific procedures in the process of designing objects generated by linking the themes of tactical urbanism and origami architecture. The book summarizes the findings of the research focused on linking strategic planning and origami architecture, that was elaborated at the Department of Theory of FA BUT in 2014.

The co-authors of the book and the subject of research are architects Jiri Palacky, Pavel Stritesky and Jakub Novak. You can read more about this interesting link in the fields of architecture, urbanism and design, on the web at issuu (above). The publication was developed in the context of an Individual development project 2014 RP9042100502.

Citace/Quote:

PALACKÝ, Jiří, Pavel STŘÍTESKÝ, Jakub NOVÁK. Urban kit / (re)claim the city: Specifické postupy v procesu navrhování objektů generované propojením tématu taktického urbanismu a origamické architektury. Brno: FA VUT v Brně, 2015. ISBN 978-80-214-5084-4. Dostupné z: http://issuu.com/pavel.stritesky/docs/urban_kit_-__re_claim_the_city_issu

Advertisement

FUTU-RES Košice 2013

Při příležitosti oslav 15. výročí založení Fakulty umění Technické univerzity v Košicích a oslav Košice 2013 – Evropské hlavní město kultury, byla ve dnech 2. – 4. 10. 2013 uspořádána Mezinárodní vědecká a umělecká konference FUTU – RES, které jsem měl příležitost se zúčastnit i vlastním konferenčním příspěvkem.

FUTU - RES, Košice 2013

FUTU – RES, Kulturpark Košice 2013

Můj teoretický příspěvek k tématu Prostor, světlo a tvar byl publikován ve sborníku konference níže je k dispozici ke stažení v PDF.

Program konference FUTU – RES 2013 [.pdf]

Abstrakt

Následující článek popisuje metodu struktivně – taktilního modelování, která má na Fakultě architektry v Brně dlouholetou tradici. Moje technika staví na této tradici a čerpá inspiraci v japonském umění Origami a Kirigami. Spíše než oslavou krásných forem se však struktivně – taktilní tvůrčí proces zaměřuje na studium tektoniky a informovaného architektonického navrhování. Tato technika nachází svoje praktické uplatnění při studentské tvorbě funkčních prototypů závěsných svítidel, jejichž geometrická koncepce je odvozena z výsledků vysledovaných v procesu tvarování papírových struktur.

Klíčová slova: architektura, konstrukce, prostor, světlo, tvar.

Abstract

The following article describes the structive – tactile modeling method which has long been a tradition at the Faculty of Architecture in Brno. My technique builds on this tradition, taking inspiration in the Japanese arts of origami and kirigami. But rather than being a celebration of beautiful forms, structive – tactile generation focuses on the study of tectonics and informed architectural design. The technique finds its practical application in the students‘ creation of functional pendant light prototypes whose geometric conception is derived from observations generated during the paper modeling process.

Text příspěvku ke stažení [.PDF]

PALACKÝ, J. Prostor, světlo a tvar. In Zborník přednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU- RES.Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013. s. 34-41. ISBN: 978-80-553-1578- 2.